Porównywarka i ranking kredytów gotówkowych

Czym jest ERIF?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, gdzie są przechowywane dane zadłużonych firm i osób? Czy informacje dotyczące tego, że swoje kredyty gotówkowe zawsze spłacasz terminowo (lub nie) są gdzieś zapisywane? W Polsce zajmują się tym biura informacji gospodarczej, spośród których jednym z największych jest Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Biuro to działa pod kontrolą Ministerstwa Gospodarki. Warto pamiętać, że nie banki weryfikują naszą zdolność kredytową nie tylko w popularnym BIK-u

Swoją działalność instytucja rozpoczęła w 2004 roku. Od początku funkcjonowała pod nazwą firmy KSV BIG, a od 2009 roku jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. ERIF należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Co ważne, jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych, publikując aktualne statystyki, czyli weryfikuje bazy dłużników i rzetelnych kontrahentów. Dzięki prowadzonej działalności poprawia się wiarygodność danych umieszczonych w bazie.

starania o kredyt gotówkowy

Zakres działalności

W zakresie swojej działalności ERIF przyjmuje informacje gospodarcze, gromadzi je oraz udostępnia współpracującym podmiotom. Przetwarza również archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami, a także prowadzi różnego rodzaju szkolenia na temat działalności biur informacji gospodarczej oraz działania edukacyjne.

Poza tym rejestr prowadzi system wymiany informacji finansowych dotyczących danych o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Znajdują się w nim wpisy związane z nieterminowo regulowanymi płatnościami, informacje o rzetelnych podmiotach oraz konsumentach regulujących swoje zobowiązania na czas.

Zakres informacji zawartej w bazie ERIF

Baza danych zawiera zarówno informacje pozytywne, jak negatywne. Informacje pozytywne dotyczą danych o konsumentach i przedsiębiorcach terminowo regulujących zobowiązania. Dane te mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który się wywiązał ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło to zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o walucie, łącznej kwocie, dacie wymagalności oraz dacie uregulowania płatności.

Informacje negatywne dotyczą danych o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach, które nie regulują w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, walutę oraz kwotę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości, dane dotyczące postępowań w sprawie, a także informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika.

Kto może korzystać z usług ERIF?

Oferta ERIF jest skierowana do klientów indywidualnych, korporacyjnych, biznesowych, a także do instytucji i samorządów, czyli z jego usług mogą korzystać banki, przedsiębiorcy, fundusze sekurytyzacyjne, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.

Kto może dopisywać do Biura Informacji Gospodarczej informacje negatywne?

Po pierwsze, są to osoby fizyczne, czyli konsumenci, jeżeli zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym. Po drugie, przedsiębiorcy (spółki, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą), a także inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (fundacje, stowarzyszenia).

Jak dopisać informację pozytywną do bazy BIG?

Informacje pozytywne można dopisać na wniosek podmiotu (osoby lub firmy), który uregulował swoje zobowiązania finansowe na czas oraz z inicjatywy wierzyciela (kredytodawcy lub kontrahenta), wobec którego została uregulowana należność, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie.

Kto może sprawdzić informacje gospodarcze zawarte w rejestrze?

Dane figurujące w bazie ERIF mogą sprawdzać zarówno konsumenci, jak jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne. Aby tego dokonać, podmiot zainteresowany tą usługą musi zawrzeć umowę z Rejestrem Dłużników. Dodatkowo w przypadku sprawdzenia informacji gospodarczych na temat zobowiązań konsumenta ma uzyskać jego upoważnienie.

Jak sprawdzić informacje na swój temat w bazie rejestru ERIF?kredyty gotówkowe dla każdego

Każda osoba ma możliwość sprawdzenia informacji na swój temat. Dokonać tego można za pośrednictwem serwisu internetowego infoKonsument.pl. Może również dowiedzieć się, czy ktoś ją sprawdzał w ciągu ostatniego roku w bazie Rejestru i jakich informacji się dowiedział. Dodatkowo może sprawdzić, czy ktoś próbował posłużyć się dokumentem wystawionym na jej nazwisko.

Raz na pół roku taka usługa nic nie kosztuje. Jednak w przypadku, jeśli od ostatniego sprawdzenia nie upłynęło co najmniej pół roku, pobierana jest opłata w wysokości nie większej niż 0,5 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poza sprawdzeniem danych na temat samego siebie, każdy konsument może również sprawdzić przedsiębiorcę (potencjalnego pracodawcę czy biuro podróży), z którym planuje nawiązać współpracę. Uzyskane informacje pomogą konsumentowi przede wszystkim w ocenie wiarygodności finansowej sprawdzanego podmiotu.

Negatywny wpis na nasz temat w ERIF może stać się przyczyną odmownej decyzji dotyczącej pożyczki lub kredytu. Warto więc dbać o swoją historię kredytową, starać się, by świadczyła ona o nas jak najlepiej. Przede wszystkim zawsze zanim zdecydujemy się zaciągnąć jakikolwiek kredyt, np. na wakacje, dobrze się zastanówmy, czy na pewno jest to niezbędne i czy na pewno nas na niego stać. Nie wybierajmy też żadnego pochopnie, lecz najpierw zapoznajmy się z wszystkimi dostępnymi na rynku ofertami, korzystając przy tym z udostępnionej na PADO24 porównywarki finansowej. Jeżeli tak postąpimy, to w przyszłości wszelkie bazy dłużników, w tym ERIF, na pewno będą nam niestraszne.

  • Aktualności