konkurs-FB

Regulamin konkursu „Wygraj z PADO24”

I Organizator:
1. Organizatorem akcji konkursowej „Wygraj z PADO24” (zwanej dalej „Akcją”) jest PADO24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa, KRS: 0000566745, NIP:5223033588, REGON:362018933 (zwany dalej Organizatorem).

2. Dane osobowe uczestników Akcji będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie firmy, pod wskazanym wyżej adresem przez Administratora danych, którym jest Organizator z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm.), a także udostępniane na zasadach w/w ustawy.

II Uczestnicy:
1. Uczestnikami Akcji mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające polskie obywatelstwo przez cały okres jej trwania.

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest odpowiedź na jak największą liczbę pytań konkursowych:
– 4 pytania ukryte w grafice w serwisie PADO24.PL
– 4 pytania ukryte w tekstach w serwisie PADO24.PL
i wysłanie odnalezionych pytań wraz z odpowiedziami na adres mailowy konkurs@pado24.pl w terminie wskazanym w punkcie IV niniejszego regulaminu oraz akceptacja niniejszego regulaminu w pełnym jego brzmieniu.

III Szczegółowe zasady:
1. Organizator Akcji ukrył 4 pytania konkursowe w grafice i 4 pytania konkursowe w tekstach zamieszczonych na portalu PADO24.PL. Uczestnik konkursu musi znaleźć jak najwięcej pytań i udzielić na nie odpowiedzi. Komplet pytań i odpowiedzi należy wysłać na adres mailowy konkurs@pado24.pl w terminie od 26.07.2016 r. do 9.08.2016 r. podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail do kontaktu, chyba że jest to ten adres, z którego wysłano pytania i odpowiedzi.

2. Z nadesłanych zgodnie z regulaminem pytań i odpowiedzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę. Komisja konkursowa nagrodzi poprawne i najciekawsze odpowiedzi na pytania konkursowe.

3. Jeden Uczestnik może wysłać tylko jednego maila z pytaniami i odpowiedziami, który weźmie udział w Akcji.

IV Czas trwania i rozstrzygnięcie:
1. Akcja trwa od 26.07.2016 r. do 9.08.2016 roku.

2. Rozstrzygnięcie nastąpi 12 sierpnia 2016 roku do godziny 12.00. Ogłoszenie wyników nastąpi
w mediach społecznościowych Organizatora i mailowo, na adres kontaktowy zwycięzcy. Zwycięzca wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska przez Organizatora w serwisie Facebook.

V Nagroda:
1. Nagrodą w Akcji jest Tablet Apple iPad Air 32 GB LTE MD795FD/B Srebrny.

2. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o zmianę nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres pocztowy wskazany przez zwycięzcę. Doręczenie nagrody następuje na koszt Organizatora.

VI Dane osobowe i prawa autorskie:
1. Wysłanie pytań i odpowiedzi na adres mailowy konkurs@pado24.pl i akceptacja Regulaminu są
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego
danych osobowych, to jest imienia i nazwiska przez Organizatora Akcji – w
celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Akcji.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Akcją i stanowić będą zbiór doraźny.
Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne i niezbędne dla uzyskania nagrody w Akcji.

3. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Akcji zostaną trwale usunięte, poza danymi osoby nagrodzonej. Dane te nie pozwolą na identyfikację osoby, będą wykorzystane jedynie do celów marketingowych na stronie internetowej Organizatora i na profilach w mediach społecznościowych.

4. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych odpowiedzi Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
– publikacja na stronie internetowej firmy,
– publikacja w materiałach marketingowych i promocyjnych firmy.

5. Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonych odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
– publikacja na stronie internetowej firmy,
– publikacja w materiałach marketingowych i promocyjnych firmy.

VII Postanowienia końcowe:
1. Zmiany regulaminu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

  • Aktualności