Firmy ubezpieczeniowe Polsce

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) – czym jest i jakie pełni funkcje?

ubezpieczenie oc
KNF – czyli Komisja Nadzoru Finansowego – ten istniejący już od niemal dziesięciu lat organ administracji państwowej pełni w życiu finansowym kraju bardzo istotną rolę, jaką niewątpliwie jest kontrola działania różnych instytucji i wykrywanie rozmaitych nadużyć w ich funkcjonowaniu. Co warto o nim wiedzieć?Instytucja ta powstała 21 lipca 2006 roku na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W jej skład wchodzi siedem osób – przewodniczący (aktualnie jest nim Andrzej Jakubiak), dwóch jego zastępców (Lesław Gajek i Wojciech Kwaśniak) i czterech członków komisji. Przewodniczący KNF jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, a jego kadencja trwa pięć lat. Premier powołuje również zastępców przewodniczącego KNF – na jego wniosek. Członkami Komisji Nadzoru Finansowego są: Minister właściwy do spraw instytucji finansowych lub jego przedstawiciel (obecnie Piotr Piłat), Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub przedstawiciel (Mariusz Kubzdyl), Prezes Narodowego Banku Polskiego lub oddelegowany przez niego Wiceprezes NBP (Anna Trzcińska), przedstawiciel lub doradca prezydenta RP (Zdzisław Sokal). Komisja Nadzoru Finansowego składa się z 23 jednostek (21 departamentów oraz Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych). Jej siedziba znajduje się w stolicy przy placu Powstańców Warszawy.

Jakie są funkcje KNF?

KNF pełni liczne ważne funkcje. Jej podstawowym zadaniem jest kontrola sektora bankowego, rynku kapitałowego, emerytalnego oraz ubezpieczeniowego, a także nad instytucjami pieniądza elektronicznego oraz instytucjami kredytowymi, ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi, które wchodzą w skład konglomeratów finansowych. Poza tym KNF ma jednak również inne zadania. Powinna między innymi podejmować działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie rynków ubezpieczeniowego, emerytalnego i finansowego, a także rozwój tego ostatniego. Prowadzi również działania edukacyjne i informacyjne dotyczące tych dziedzin i uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych z nimi związanych. Natomiast w przypadku pojawienia się sporów pomiędzy różnymi uczestnikami rynku finansowego KNF (a właściwie prowadzony przez nią Sąd Polubowny) bierze udział w ich pojednawczym rozstrzyganiu. Co jednak ważne, nadzór KNF-u nie obejmuje instytucji takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którymi zajmują się właściwi ministrowie.

najlepsze ubezpieczenie oc

W jaki sposób działa KNF?

W trakcie wykonywania swoich obowiązków przedstawiciel KNF ma prawo wejść do siedziby nadzorowanego podmiotu, by tam dokonać kontroli jego funkcjonowania. Może zapoznać się między innymi z dokumentami dotyczącymi tego przedsiębiorstwa oraz z zapisami z jego systemów teleinformatycznych. Ma to na celu określenie, czy w instytucji nie dochodzi do naruszenia żadnego z przepisów. Cały ten proces trwa maksymalnie do sześciu miesięcy i kończy go sporządzenie protokołu. Niektóre instytucje (m.in. instytucje depozytowe, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, giełdy, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne) zobowiązane są do posiadania w swoich strukturach komórki organizacyjnej, jaką jest inspektorat nadzoru. Zajmuje się on między innymi kontrolami wewnętrznymi, pilnowaniem, by w funkcjonowaniu nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.

Działania KNF-u mają dla świata polskich finansów spore znaczenie – sprawiają, że inwestorzy mają poczucie bezpieczeństwa, są pewni, że nie zostaną oszukani, potraktowani w nieuczciwy sposób i że nie spotka ich tutaj nic złego. W szczególny sposób dotyczy to drobnych przedsiębiorców, którzy mają mniejsze możliwości walczenia o swoje interesy. Stąd też jakość funkcjonowania KNF-u jest bardzo ważna i jeśli nadal będzie ona stała na tak wysokim poziomie jak do tej pory, to na pewno pozytywnie wpłynie to na rozwój naszej gospodarki. Jeśli nurtują Cię inne zagadnienia dotyczące przedsiębiorstw, nie wiesz, jakie konto w banku założyć dla swojej firmy lub masz inne wątpliwości, nie tylko na ten temat, zajrzyj do porównywarki finansowej PADO24. Będziesz zdziwiony, ile rzeczy o finansach w codziennym życiu jeszcze nie wiesz!

  • Aktualności